Kolegos Studentai,

atėjo laikas perduoti organizacijos vairą kitam žmogui, kuris ateina su nauja komanda ir idėjomis. Iš dalies su esama komanda jaučiame nerimą dėl to, kas ateityje laukia mūsų organizacijos ir visos studentijos. Tačiau šiais metais vykdytos veiklos, nauji projektai ir iniciatyvos bei padarytas progresas leidžia tikėtis, jog organizacijos laukia tolygus kilimas aukštyn atstovaujant visų studentų interesams. Metai buvo išties pilni daug iššūkių: pradedant rektoriaus rinkimais, nauja stipendijų skyrimo tvarka, konsolidacijos procesais, Bakalauro ir Magistro studijų pokyčiais ir kitais svarbiais klausimais. Pradėdami savo darbą su komanda buvome išsikėlę keletą didelių tikslų, kurie buvo orientuoti į kokybišką atstovavimą, organizacijos atvirumą ir vieningumą. Šiandien, galiu didžiuodamasis sakyti, kad tikslai didžiąja dalimi buvo pasiekti, kiek tai įmanoma padaryti per trumpą vienerių metų kadenciją. Metų veiklos buvo perpildytos daugybe valandų detalaus pasiruošimo įvairioms pozicijoms, kruopštaus planavimo, naujų iniciatyvų bei konstruktyvaus dialogo tarp skirtingų interesų pusių. Visada akcentavau, kad pavyzdinei studentiškai organizacijai būtina laikytis savo vidinių taisyklių, skirti dėmesį organizacinei kultūrai bei jos kėlimui, tikslingam studentų poreikiais grįstam atstovavimui ir esamų procesų kokybės užtikrinimui. Šiandien džiugina proaktyvus KTU SA narių žingeidumas ir noras dar kokybiškiau atstovauti. Berods, pavyko dalį savo, kaip vadovo supratimo apie kokybės standartų taikymo praktikoje procesus perduoti ir kitiems.

Tie 13 prezidiumo narių, kurie tapo mano draugais, mokytojais, motyvacijos šaltiniais, bendražygiais, įkvėpėjais ir visų patirtų nuotykių bendrininkais man visada bus pavyzdys rodantis, kad visada iš savęs turi reikalauti daugiau, nei kartais atrodo įmanoma, turi tuos, kurie tave besąlygiškai palaiko, kad reikia vertinti tai, ką turi, kad kartu visas problemas galima nesunkiai išspręsti. Būsimam organizacijos vadovui linkėčiau suburti tokią komandą, kuri suprastų tikrąją žodžio „komanda“ prasmę, nesustabdomai griautų sienas ir kovotų už savo bei organizacijos vertybes KarTU lyg vienas galingas kumštis. Tikiuosi ir tikiu, kad naujai išrinkta komanda deramai priims visas jiems su pozicija tenkančias privilegijas, o dar svarbiau vertins pareigas, kuriose kiekvienas koordinatorius stengsis dirbti taip, kad kadencijos pabaigoje galėtų didžiuotis savimi.

Šiandien KTU SA tampa organizacija, pradedančia skaičiuoti ketvirtį amžiaus. Žengiant į tokį ypatingą laikotarpį būtina tobulinti organizacijos silpnąsias puses, tinkamai susidėlioti vertybinius organizacijos pamatus ir sukurti dar pažangesnę sistemą, užtikrinančią kokybę. Iššūkių laukia išties nemažai: planuojamos didžiulės permainos aukštojo mokslo sistemoje ir įvairūs procesai, atnešiantys daug pokyčių Universiteto viduje. Reikės stipraus, racionalaus ir svarbiausia girdimo studentų balso. Tačiau, kad ir kaip stipriai augsite ir dirbsite viduje, nepamirškite, jog svarbiausia išgirsti studentus. KTU SA - tai organizacija, vienintelė žinanti ypatingą jausmą - „KarTU“. Supratimas, jog esame būrys atstovų, kuriuos sieja nematomas, stiprus ryšys leidžia pasijusti neįveikiamais. Linkiu niekada nepamiršti šio jausmo ir visada atminti, jog tai daro mus unikaliais!

„Stiprybė vienybėje ir tu žinai, kad tai tiesa“.

Visada su Jumis,
KTU SA Prezidentas
Tautvydas Šimanauskas

VIZIJA

Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.

MISIJA

KTU SA, pagrįsta studentų interesais, bendradarbiaujanti su univeristeto bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, skatinančius tobulėjimą, tolerantišką aplinką, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

VERTYBĖS

ATSAKOMYBĖ
LYDERYSTĖ
BENDRUMAS
INICIATYVUMAS
SĄŽININGUMAS
ATVIRUMAS

STRATEGIJA 2015-2020

STUDIJŲ APLINKA

1. Atstovauti studentams universiteto sprendimo priėmimo procesuose.
2. Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
3. Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.

SOCIALINĖ APLINKA

1. Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą grįstą savanorystės pincipais.
2. Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
3. Didinti studentų įsitraukimą į Uni organizuojamas veiklas.
4. Formuoti aplinką skatinančią toleranciją, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

ORGANIZACINIAI PROCESAI

1. Užtikrinti efektyvų KTU SA veiklų koordinavimą.
2. Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiant demokratijos principais ir esama situacijos analize.
3. Vykdyti efektyvią ir veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
4. Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes.

KTU SA PRIORITETINĖS VEIKLOS 2016 - 2017 M.

KTU SA - kokybiškas studentų balsas.

KTU SA - vieninga organizacija.

KTU SA - atvira KTU bendruomenei.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Akademiniai procesai
 • Kokybės valdymas
 • Socialiniai reikalai
 • Projektai ir tarptautiniai ryšiai
 • Informacija ir ryšiai su visuomene
 • Laisvalaikis ir kultūra
 • Verslo projektai
 • Žmogiškieji ištekliai
 • Administraciniai reikalai
 • Studentų laisvalaikio centras
 • LSP (Lietuvos studento pažymėjimas)

KTU SA DALYVAVIMAS UNIVERSITETE VYKSTANČIUOSE PROCESUOSE:

 • Atstovauta KTU studentų nuomonė kokybės ir studijų proceso skyriaus kurtoje egzaminų organizavimo proceso tobulinimo darbo grupėje.
 • Studentų atstovų rinkimas atestacijos ir konkursų komisijos posėdžiams.
 • Dalyvauta KTU SO rėmimo fondo 2016 metų rudens ir 2017 pavasario projektų vertinimo posėdyje.
 • Deleguoti studentai dirbti keturiose darbo grupėse su magistro ir bakalauro studijų tinklelio struktūros pertvarkomis.
 • Dalyvauta darbinėje sesijoje dėl privalomo lankomumo.
 • Dalyvauta KTU Senato studijų komiteto posėdyje dėl laikinos rotacijos tvarkos.
 • Dalyvavimas egzaminų stebėsenos grupėse.
 • Dalyvauta naujos stipendijų skyrimo tvarkos darbo grupėje, vienkartinių socialinių stipendijų skyrimo komisijoje.
 • Užtikrinta, jog kiekviename fakultete būtų palaikomas studijų programų komiteto nuostatuose numatytas atitinkamas studentų skaičius.
 • Dalyvavimas KTU Tarybos, Rektorato, Senato valdybos, Senato posėdžiuose.
 • Dalyvauta darbo grupėse: statuto projekto rengimo, tarybos narių rinkimo tvarkos aprašo rengimo, apklausų tobulinimo proceso, erasmus+ programos viešinimo, mokymosi erdvių universitete.
 • Pirmakursiams įvadinės savaitės metu pristatymas KTU laisvalaikis.

KTU SA VEIKLA NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU MASTU:

  Nacionalinis lygmuo:
 • Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos Asamblėjoje „Netylantys laužai", kur darbo grupėse buvo kuriamos tezės dėl LSS pozicijos: Lietuvos aukštojo mokslo sistema.
 • Kartu su Lietuvos studentų sąjunga ruoštas tyrimas apie studentų patiriamas išlaidas, susijusias su studijomis.
 • Dalyvauta LSS 2017 m. ilgalaikių projektų vertinimo posėdyje, pateikti projektų komentarai FSA, teikusioms projektus LSS.
 • Kartu su LSS dalyvauta akademiniuose pusryčiuose su kandidatais į švietimo ir mokslo ministro poziciją.
 • Kartu su LSS dalyvauta akademiniuose pusryčiuose su ministru pirmininku.
 • Kartu su LSS dalyvauta susitikime su Švietimo ir mokslo ministre dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos.

 • Tarptautinis lygmuo:
 • Dalyvauta Baltic Organisational Meeting (BOM) ir atstovauta Lietuvos Studentų Sąjunga. Susitikimo tema: neatstovaujamos studentų grupės.
 • Organizuotas Baltech tinklo studentų savivaldų susitikimas Kaune. Pagrindinės susitikimo temos: efektyvus grįžtamasis ryšys, verslumas organizacijoje, bendradarbiavimo formos ateityje.
 • Dalyvauta Danijoje vykusioje šiaurės šalių techniškųjų universitetų konferencijoje (NOM), kuriame pristatytos praktikos galimybės, įvairios stažuotės vykstančios mūsų universitete.
 • Dalyvauta Europos studentų sąjungos (ESU) konvente Slovakijoje, Bratislavoje. Pagrindinės susitikimo temos: neformalus švietimas, studentų atstovavimo svarba.
 • Dalyvauta Lenkijoje vykusiose Pasaulio Jaunimo Dienose.
 • Dalyvauta tarptautiniame projekte apie jaunimo verslumą Maltoje, Valetoje „Competetive competences".
 • Dalyvauta tarptautiniame projekte apie jaunimo užimtumą Austrijoje, Vienoje „Be Pro active, Be Pro youth".
 • Dalyvauta tarptautiniame projekte apie globalizaciją Italijoje, Mesinoje „Traditions and globalization“.
 • Dalyvauta tarptautiniame projekte apie neformalius mokymosi būdus, padedančius socialiai įtraukti jaunimą į organizacinę veiklą Italijoje, Padovoje „Re-empowering“.

SĄVOKOS

 • KTU SA - KTU studentų atstovybė
 • FSA - fakultinė studentų atstovybė
 • CSA - centrinė studentų atstovybė
 • SOD - studijų organizavimo departamentas
 • SRD - studentų reikalų departamentas
 • SKPD - studijų kokybės ir plėtros departamentas
 • LSS - Lietuvos studentų sąjunga
 • KJOSAS - Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasas stalas“
 • SPK - studijų programų komitetas
 • BALTECH - Baltijos šalių techniškųjų universitetų (KTU, VGTU, RTU, TTU) studentų atstovybių forumas
 • BOM - Baltic organisational meeting
 • NOM - Nordic organisational meeting
 • ESU - European students' union
 • SAVVG - Studentų atstovų veiklos valdymo grupė
 • KVK - Kokybės valdymo komitetas
 • RSV - Informacija ir ryšiai su visuomene
 • ŽIK - Žmogiškieji ištekliai
 • KUC - Karjeros ir ugdymo centras
 • ESN - Erasmus student network
 • LSMU SA - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atsotovybė
 • LEU SA - Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybė
 • VGTU SA - Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė
 • TSD - Tarptautinė Studentų Diena
 • SLC - Studentų laisvalaikio centras

ORGANIZACINIŲ PROCESŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 • Būsimi pirmininkai konsultuoti pasiruošimo rinkimams metu.
 • Organizuoti susitikimai su FSA pirmininkais bendrai tvarkai aptarti.
 • Nauji pirmininkai supažindinti su vidine tvarka.
 • Tobulintas parlamento posėdžių darbas: daugiau dėmesio skiriama organizacijos įstatų laikymuisi, parlamentų metu aptariama ne tik CSA bet ir kiekvienos FSA einamoji veikla, siekiant dar didesnio organizacijos atvirumo į posėdžius kviečiami visi norintys, prašomas išankstinis parlamento dalyvių pasiruošimas posėdžiams, svarbūs klausimai išdiskutuojami dar prieš parlamento posėdį išankstinėse darbo sesijose.

CENTRINIO BIURO VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 • Kas savaitę planuota centrinio biuro veikla, susitikimų, vizitų, darbo grupių laikas.
 • Kassavaitinių centrinio biuro susirinkimų metu periodiškai aptarta einamoji komitetų veikla ir įvykdytas progresas pagal veiklos planą.
 • Atlikta koordinatorių darbo komitetų susirinkimų metu stebėsena, teiktos rekomendacijos.
 • Organizuoti asmeniniai susitikimai dėl centrinio biuro vidinės atmosferos tyrimo.
 • Organizuoti susitikimai dėl veiklos planų pagal strategiją kūrimo, tarpinio įsivertinimo, planų koregavimo ir prioritetinių veiklų išskyrimo.

RACIONALUS POZICIJŲ FORMAVIMAS

 • Organizuojamos atskiros darbo grupės probleminiams klausimams spręsti įtraukiant skirtingus interesantus.
 • Organizuoti susitikimai su atskirais universiteto departamentais probleminiams klausimams spręsti.
 • Organizuoti atskiri susitikimai su studentais - senatoriais būsimų posėdžių klausimams spręsti.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS

 • Organizuoti susitikimai su kitomis aukštųjų mokyklų studentų savivaldomis, kurių metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 • Organizuoti susitikimai su KTU organizacijomis, kurių metų aptarti bendradarbiavimo, finansavimo ir veiklų viešinimo klausimai.

EFEKTYVUS KTU SA FINANSŲ VALDYMAS

 • Atlikta esamos finansinės situacijos analizė.
 • Sukurtas strateginis planas balansui atkurti ir papildomoms išorinėms pajamos pritraukti.
 • Sutarus su FSA pirmininkais atliktas esamų subsąskaitų likučių įšaldymas.
 • Pradėti kurti pusmečio CSA ir FSA finansiniai planai.
 • Įvestos minimalios taisyklės dėl einamųjų pinigų naudojimo.

KTU SA STRATEGIJOS 2015 - 2020 ĮGYVENDINIMO MONITORINGAS

 • Inicijuotas CSA ir FSA veiklos planų sudarymas orientuotas į strategiją.
 • Atliktas kokybinis ir kiekybinis veiklos planų įsivertinimas pagal strategijos rodiklius.
 • Atsižvelgus į organizacijos padarytą progresą, pradėtas strategijos rodiklių koregavimas.

ATSTOVAVIMAS IŠORĖJE

 • Aktyvus KTU SA nuomonės pozicionavimas LSS tarybos posėdžiuose.
 • Kauno jaunimo atstovavimas Kauno jaunimo reikalų taryboje.
 • KTU SA atstovavimas KJOSAS posėdžiuose.
 • Pasisakymai žiniasklaidoje (Delfi.lt, 15min.lt, kaunodiena.lt, Init TV).

Rekomendacija

Būtina daugiau dėmesio skirti kryptingam veiklų ir finansų planavimui. Tik planuodami iš anksto galėsite garantuoti, jog organizacijos procesai vyks sklandžiai ir užtikrintai. Ateityje ir toliau prioritetizuokite organizacijos kultūros kėlimą vadovaujantis įstatais ir vertybėmis. Sprendimo priėmimo procesus palengvintų sukurta efektyvi pozicijų formavimo sistema. Na, o kalbant apie prezidentą, jis privalo išlikti dėmesingas tiek savo komandai, tiek ir FSA pirmininkams bei laiku reaguoti į pastabas. Prezidentas turėtų nepamiršti, jog atstovauja ne savo asmeninę nuomonę, o visų universiteto studentų. Todėl besiruošdamas posėdžiams, susitikimams, kuriuose gina studentus svarbiais klausimais, turėtų skirti itin didelį dėmesį situacijos, poreikių analizei bei iš anksto sudaryti racionalių siūlymų paketą.

KOKYBIŠKO ATSTOVAVIMO GARANTAS

 • Kartu su Ūkio departamentu ir KTU biblioteka įgyvendintos iniciatyvos: gegužės 25 dieną 24/7 veikiančios mokymosi erdvės - centrinėje bibliotekoje ir Elektronikos rūmuose gegužės 23 - birželio 17, gruodžio 19 - 23 ir sausio 9 - 20 dienomis.
 • Sukurta tarptautinių studentų ambasadorių atstovavimo sistema. Nuostatai pristatyti administracijai bei patvirtinti KTU SA parlamente.
 • Atliktas studentų poreikių tyrimas socialinės ir akademinės srities klausimais.
 • Rengta studentų atstovybės pozicija dėl Office 365 aplinkos, jos pritaikymo patogiam studentų naudojimui pagal jų išsakytus poreikius. Rezultatas: atnaujinta Office 365 aplinka pagal studentų poreikius.
 • Moodle platformos analizė. Studentų atstovybė atliko masinę analizę, kurios metu tikrinama kiekviename fakultete, kurse ir programoje Moodle platformoje pateikiama informacija ir kokio tipo metodinės priemonės pateikiamos studentams. Spalio 10 dieną susisteminta informacija buvo pateikta rektoratui siekiant įgyvendinti, kad visa studentams reikalinga informacija būtų vienoje platformoje. Rezultatas: pasiekta, kad iki 2017 metų rugsėjo 1 dienos visi moduliai ir jiems reikalinga mokymo medžiaga būtų sukelti į Moodle platformą, kitaip moduliai negalės būti vedami studentams.
 • Rengta informacinė žinutė studentams dėl laikinųjų rotacijos principų 2016 - 2017 metams, klausimai kartu su FSA registruoti ir pateikti administracijai.
 • Kiekviename fakultete buvo surengtos info dienos, skirtos masiškai studentus supažindinti su naujausia rotacijos tvarka.
 • Rengta apklausa magistrantams dėl MA+ kompetencijų blokų pasirinkimų. Surinktos rekomendacijos pateiktos dėl magistrantūros programų MA+ tobulinimo pagal fakultetus SKPD ir fakultetų prodekanams.
 • Parengta pozicija studijų prorektorei dėl ketvirtakursių baigiamųjų projektų komisijoms rengiamų vaišių ir studentams katedrų teikiamoms dezinformacijos. Rezultatas: fakultetų dekanai ir katedrų vedėjai informuoti, kad griežtai draudžiama ketvirtakursius įpareigoti parengti vaišių stalą vertinimo komisijoms.
 • Visuose fakultetuose organizuotos studentų fokus grupės, renkant informaciją apie atitinkamus dėstytojus, kurie dėstė studentams. Surinkta informacija naudota dėstytojų atestacijose. Iš viso rengta 90 fokus grupių. Susisteminta studentų nuomonė, informacija pateikta SKPD.
 • Bendradarbiaujant su SRD ir SOD ruošta nauja studentų diplomų priedėlių pildymo tvarka. Studentams bus suteikta galimybė pasirinkti, ką nori įrašyti į savo priedėlio papildomos informacijos langelį, išreitinguojant prioritetiškai universitete vykdytas veiklas. Nuo 2017 metų pasirinkimą automatiškai bus galima atlikti akademinėje informacinėje sistemoje.
 • Rengtas studentų praktikų tyrimas. Išgryninti kiekvieno fakulteto studentų poreikiai praktikoms. Pateiktos rekomendacijos SOD.
 • Su Kokybės skyriumi generuotas studentų efektyvesnis įtraukimas ir motyvacinė sistema deleguojant juos į fakultetų egzaminų stebėjimo komisijas.
 • Dalyvauta susitikime su KTU studijų prorektore Jurgita Šiugždiniene. Susitikimo tema: magistrantūros modelio MA+ viešinimo ir naujų informacinių kanalų kūrimas studentams.
 • Parengta Studentų atstovybės pozicija dėl neadekvataus dėstytojo elgesio. Pozicijai surinkti nusiskundimai iš įvairių fakultetų studentų.
 • Studentų atstovų surinkimas atestacijos ir konkursų komisijos posėdžiams.
 • Studentų - tutorių specializuotiems moduliams paieška fakultetuose. Studentų - tutorių duombazės sudarymas.
 • Ruošta pozicija dėl planuojamo privalomojo studentų lankomumo.
 • Ruošta pozicija dėl modulių vertinimo anketų pildymo skatinimo priemonių naudojimo.
 • Parengtas išplėstinio atstovavimo žemėlapio projektas.
 • Visuose fakultetuose organizuoti semestro vidurio „apskritieji stalai“ bei fokus grupės prieš juos. „Apskritųjų stalų" veiksmų planai bei kita informacija, aktuali studentams, sisteminama ir ruošiama centralizuotam viešinimui.
 • Bendradarbiavimas su doktorantų draugija.

EGZAMINŲ IR ATSISKAITYMŲ TVARKOS PROCESO PRITAIKYMO TOBULINIMAS

 • Egzaminų tvarkos tobulinimo proceso analizė pagal SKPD ir SOD atsiųstus darbo grupės rezultatus. Darbo sesijai rinkta studentų nuomonė, susisteminta ir teikti siūlymai atsižvelgiant į atitinkamus fakultetus.
 • Rengtos rekomendacijos fakultetų studijų administratorėms dėl patogaus egzaminų tvarkaraščio išdėstymo kiekviename fakultete atsižvelgiant į studentų poreikius. Rekomendacijos pristatytos SOD ir administratorėms.
 • Rinkta informacija apie egzaminų tvarkaraščių problemines vietas rudens semestre, siekiant išsiaiškinti realų pokyti po vasarą priimtų darbo grupės pokyčių.

KONSTRUKTYVUS BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA

  Formalu:
 • Kartu su SOD įgyvendinome idėją - sukurti efektyvų įrankį studentų akademinės pagalbos teikimui. Dėstytojai savo akademinėje sistemoje rašo tikslų laiką ir vietą, kurioje konsultuoja studentus kiekvieną savaitę. Studentai gali laisvai registruotis konsultacijoms atitinkamai jiems ir dėstytojui patogiu laiku.
 • Organizuotas susitikimas su bibliotekos direktore dėl nepakankamo knygų skaičiaus universiteto bibliotekose. Tartasi dėl efektyvių problemos sprendimo priemonių.
 • Surinktas sąrašas visų fakultetų bendrųjų modulių dėstytojų, kuriems, studentų nuomone, siūlomi didaktikos kursai dėstytojų akademinių kompetencijų kėlimo centre EDU - LAB. Susisteminta informacija pateikta SKPD.
 • Dalyvauta susitikime su SOD dėl bakalauro studijų pertvarkos. Deleguoti studentų atstovai į keturias darbo grupes dėl BA pertvarkos
 • Vykdytas susitikimas dėl studentų miestelyje esančių mokymosi zonų ir jų pritaikymo studentų poreikių, bibliotekos veikiančios visą naktį bei alternatyvų M - LAB 1 aukštą pritaikyti moderniai bibliotekai.
 • Suorganizuotas susitikimas su bibliotekos direktore ir Rektoriumi dėl fakultetų bibliotekų modernizavimo.
 • Paruoštas projektas studentų miestelio fakultetuose esančioms mokymosi zonoms modernizuoti ir pritaikyti naudojimui šaltuoju periodu. Projektas pateiktas SRD.
 • Dalyvauta susitikime su SKPD dėl modulių vertinimo anketų ir jų pildymo skatinimo priemonių optimizavimo.

 • Neformalu:
 • Rektoriaus sveikinimas su gimtadieniu. Įteikta dovana: futbolo rungtynės tarp Rektoriaus ir Prezidento komandų.
 • Organizuotas Europos futbolo čempionato ketvirtfinalio rungtynių stebėjimas kartu su Rektoriumi, SRD direktoriumi ir studentais.
 • Rudens ir pavasario semestrų metu organizuotii neformalūs susitikimai su Rektoriumi bei jo komanda, departamentų direktoriais svarbiems klausimams ir tolimesniems veiksmams aptarti siekiant efektyviai spręsti problemas.

AKADEMIŠKAI AKTYVIOS IR ATSAKINGOS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS

 • Organizuota Tarptautinės studentų dienos dieninė dalis Universitete ir Kauno mieste. Universitete 55 vadovai pakeisti studentais, pirmą kartą įtrauktas ir Panevėžio fakultetas. Kauno mieste taip pat vykdyti keitimai - pakeistas meras ir jo komanda.
 • Suorganizuotas pirmakursių pažangumo konkursas, atrinkti laimėtojai.
 • Kiekviena FSA organizavo studentų - dėstytojų vakarą, kur studentai neformalioje aplinkoje bendravo su fakulteto dėstytojais ir administracija.
 • Organizuota socialinių - akademinių sričių patirties pasidalijimo platforma visiems KTU SA nariams „Tai ko nepagooglinsi”, kur gerąja patirtimi dalijosi KTU SA, LSS ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų alumnai ir esami nariai.
 • Suorganizuota mokymų „Žiemos akademija“ atidarymo konferencija, kurioje verslo, mokslo ir studijų atstovai diskutavo Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo tema, o Švietimo ir mokslo ministrė pristatė ministerijos planus dėl konsolidacijos.
 • Suorganizuoti išvažiuojamieji trijų dienų mokymai „Žiemos akademija“, atstovavimo srities kompetencijų kėlimui KTU SA nariams.
 • Sukurta koncepcija projektui „Pasikviesk dėstytoją pietų”, kurio metu motyvuočiausi universiteto studentai turės galimybę papietauti ir neformaliai pabendrauti kartu su pačių pasirinktais dėstytojais.

Rekomendacija

Kai stipriausi Lietuvos Universitetai, o tarp jų ir mūsų gimtoji ALMA MATER, imasi atsakomybės gerinti studijų kokybę ir didinti mokslo pažangą, o pagrindine to priemone tampa - besiformuojanti nauja jėga - Universitetų pažangos konferencija, inicijuosianti Lietuvos aukštojo mokslo pertvarką, studentų savivaldos vaidmuo ir pareiga - palaikyti Universitetą ir tapti lygiateisiu partneriu sprendimo priėmimo procesuose besąlygiškai ginant teisėtus studentų interesus.

Tokių iššūkių ir išbandymo laikotarpiu savivaldos pagrindu tampa ypatingai stipri atstovavimo sritis ir viena jos dedamųjų - akademinių procesų komitetas, kurio pagrindinė funkcija - kuriant ir palaikant santykius su Universiteto administracija pasiekti efektyvaus visų trijų pakopų studentų atstovimo atsižvelgiant į laukiančias pertvarkas.

Būtina racionaliai ir argumentuotai formuoti poziciją, pasiekti konstruktyvaus dialogo ir kad jo metu būtų priimti sprendimai tenkinantys iškeltas sąlygas. Taip pat, svarbu aiškiai nustatyti terminus, apibrėžiančius studentų atstovybei reikiamo laiko intervalą, būtiną efektyviai surinkti studentų nuomonę ir pateikti ją administracijai atitinkamam klausimui patvirtinti, supažindinti su tokia darbo kultūra administraciją ir aiškiai įvardinti taikomas pasekmes nusižengus tokiems susitarimams. Nepamirškite, kad aiški bendravimo ir bendradarbiavimo vizija yra priemonė, padėsianti pasiekti, kad turimas idėjas paverstumėte realybe.

SPK STUDENTŲ VEIKLOS EFEKTYVINIMAS

 • Suorganizuoti mokymai SPK studentams pavasario semestre. Mokymus vedė KTU Studijų prorektorė J. Šiugždinienė. Mokymuose dalyvavo studentai iš KTU, LSMU, VU.
 • Bendradarbiauta su VUKHF SA prezidentu dėl SPK studentų kompetencijų kėlimo plano sudarymo.
 • Pradėti organizuoti SPK studentų mokymai.
 • Atlikta SPK studentų veiklos ataskaitų analizė, ataskaitos duomenys susisteminti.
 • Suorganizuotas susitikimas su SPK studentais ir KTU Studijų biuru aptarti metų veiklą komitetuose ir esančias problemas.
 • Pradėta kurti SPK studentų mainų koncepcija (kompetencijų kėlimo sistema) kartu su KTU Studijų biuru.
 • Reguliariai atnaujinami SPK studentų sąrašai.

SENATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 • Parengta studentų - senatorių metinės veiklos vertinimo anketa.
 • Atlikta studentų - senatorių metinės veiklos vertinimo anketos duomenų analizė.
 • Susisteminti studentų - senatorių metinės veiklos vertinimo anketos duomenys ir parengta ataskaita.

STUDENTŲ ATSTOVŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

 • Nuolatinis darbas su rotuojančia akreditavimo komisija.
 • Pakeistos akreditavimo procedūrinės taisyklės.
 • Suorganizuotos rudens ir pavasario semestro akreditavimo sesijos.
 • Paruoštas akademinių grupių seniūnų akreditacijos medžiagos paketas ir klausimai.
 • Paruoštas pradžios mentorių akreditacijos medžiagos paketas ir klausimai.
 • Suorganizuoti akademinių grupių seniūnų ir pradžios mentorių akreditavimo sesijos.
 • Dalintasi patirtimi apie akreditavimo procesus su VGTU SA, LEU SA.
 • Suorganizuoti pasiruošimo akreditavimui mokymai KTU SA nariams.

STUDENTŲ ATSTOVŲ VEIKLOS VALDYMO GRUPĖS (SAVVG) KEITIMAS Į KOKYBĖS VALDYMO KOMITETĄ

 • Periodiškai vykdyti SAVVG veiklos pristatymai fakultetuose pabrėžiant grupės būtinumą ir svarbą.
 • Sukurtas SAVVG veiklos aprašas.
 • Organizuotos diskusijos su FSA pirmininkais dėl SAVVG keitimo į Kokybės valdymo komitetą.
 • KTU SA parlamento metu buvo pristatytas SAVVG veiklos aprašas ir grupė perorientuota į Kokybės valdymo komitetą.

Rekomendacija

Kiekvienais metais mūsų universitete studentų atstovų skaičius auga, todėl būtina turėti efektyvią sistemą, užtikrinančią betarpišką atstovų stebėseną. Privalu ir toliau taikyti aukštus akreditavimo standartus ir kelti atstovų kompetencijas. Kadangi šiemet SAVVG tapo Kokybės valdymo komitetu, kokybiškas atstovavimas ir toliau turėtų likti organizacijos prioritetas. Būtina kurti aiškią pozicijų formavimo sistemą, įrankius leidžiančius išmatuoti pasiektus strategijos rezultatus ir atlikti išsamų įsivertinimą kiekvienai FSA bei įgalinti visus studentus esančius bet kokiose universiteto valdymo struktūrose.

STUDENTŲ SOCIALINIO ATSAKINGUMO SKATINIMAS

 • Suorganizuota GERA DARYTI GERA didžioji savaitė:
  • Gera daryti gera iššūkis, skatinantis daryti gerus darbus.
  • Išvyka į Panevėžio moterų pataisos namuose esančius vaiko ir motinos namus.
  • Išvyka į Kauno klinikų vaikų skyrių.
  • Išvyka į Kauno miesto priklausomybių ligų centro vaikų ir jaunimo skyrių.
  • Ant XI rūmų langų padarytas didelis užrašas „Gera daryti gera".
 • Suorganizuotas bendras akademinės bendruomenės ėjimas balsuoti seimo rinkimų išankstiniame balsavime.
 • Skatintas studentų pilietiškumas ir pilietinis aktyvumas LR seimo rinkimuose bendradarbiaujant su RSV komitetu.
 • Bendradarbiavimas su Mamų unija, Kauno miesto savivaldybe, KTU administracija bei KTU sielovada dėl socialinio pobūdžio iniciatyvų:
  • „Kaunas tvarkosi".
  • „Europos dviračių iššūkis".
  • „Už saugią Lietuvą".
  • Pasaulio jaunimo dienos 2016.
  • Studentų socialinės savanorystės programa.
  • „Išsitaškyk".
  • Paskaita apie policijos rėmėjų veiklą.
  • „1000km širdies žygis".
  • Taize naujieji metai Rygoje.
 • Įvykdyta velykinė studentiško margučio ridenimo akcija 2016 metais ir organizuojama 2017 metais.
 • Suorganizuota socialinė kalėdinė akcija, kurios metu šv. Kūčių vakarą studentai sveikino su šventėmis įvairių Kauno miesto įstaigų darbuotojus, turinčius tą vakarą dirbti. Į akcijos vykdymą buvo įtraukti ir kitų aukštųjų mokyklų studentai.
 • Suorganizuota tarptautinės neįgaliųjų dienos akcija, kurios metu buvo žymimi automobiliai neleistinai pastatyti neįgaliųjų vietose. Buvo renkamos lėšos Vilijampolės socialinės globos namams bei vėliau organizuota išvyka pas šių globos namų vaikus.

PRADŽIOS MENTORYSTĖS PROGRAMOS VYSTYMAS

 • Sukurti pradžios mentorystės reklaminiai filmukai: 1 filmukas, 2 filmukas
 • Kartu su KUC ir RSV sutartas pradžios mentorystės viešinimo planas, paruošta ir paleista registracijos anketa. Viršelio nuotraukos KTU SA ir visų FSA facebook paskyrose, filmukai ir buvusių geriausių mentorių atsiliepimai apie buvimą pradžios mentoriumi.
 • Sukurta aktyviausios KTU pirmakursių grupės konkurso koncepcija ir paruošta sistema.
 • Fakultetuose suorganizuotos pradžios mentorystės dienos, kai buvę mentoriai skatino registruotis ir pasakojo apie pradžios mentorystę.
 • Atlikta pradžios mentorių atranka kartu su fakultetinių atstovybių socialinių reikalų koordinatoriais.
 • Surinkta ir susisteminta pradžios mentorių informacija akademinei informacinei sistemai.
 • Suorganizuoti pradžios mentorių mokymai.
 • Suorganizuota pradžios mentorių akreditavimo sesija.
 • Paruošta interaktyvi pradžios mentoriaus atmintinė: mentoryste.ktusa.lt/.
 • Suorganizuotas naujos koncepcijos aktyviausios KTU pirmakursių grupės konkursas.
 • Suorganizuotos bibliotekų ir KUC paskaitos pirmakursiams.
 • Nuolatinis darbas su pradžios mentoriais.
 • Suorganizuoti geriausių pradžios mentorių apdovanojimai kartu su KUC.
 • Suorganizuota pradžios mentorių ir aktyviausių pirmakursių grupių apdovanojimai.
 • Pradėta ruošti koncepcija tarptautinių studentų pradžios mentorių sistemai kartu su KUC bei ESN.

STUDENTŲ POREIKIUS ATITINKANTI SOCIALINĖ APLINKA

 • Išnagrinėti nauji KTU Apgyvendinimo centro pateikti dokumentai ir teikti siūlymai dėl pakeitimų.
 • Paruošti studentų poreikių tyrimo socialinės aplinkos klausimai.
 • Pateikti siūlymai dėl infrastruktūros gerinimo Universiteto administracijai.
 • Bendradarbiavimas su bendrabučių taryba konsultuojant įvairiais klausimais, padedant organizuoti naujos komandos mokymus ir sprendžiant naujos bendrabučių kainodaros klausimą.
 • Teikti siūlymai Kauno miesto savivaldybei dėl iniciatyvų ir naujų idėjų atgaivinant studentų skverą.
 • Kartu su SRD įvykdytas Universiteto pastatų peržiūrėjimas tikrinant neįgaliųjų prieigų galimybes.
 • Bendradarbiavimas su mantijas ir vinjetes tiekiančiomis įmonėmis dėl 2016 metų diplomų įteikimo, surasti grupių kontaktiniai asmenys ir tarpininkavimas.
 • Suorganizuoti 4-to kurso seniūnams mantijų prisistatymai ir pradėta bendradarbiauti dėl 2017 metų diplomų įteikimų.
 • Sukurta bendra KTU SA pozicija dėl naujos stipendijų skyrimo tvarkos ir dalyvavimas jos kūrimo darbo grupėje.

STUDENTŲ IR AKADEMINIŲ GRUPIŲ ATSTOVŲ KOMPETENCIJŲ UŽTIKRINIMAS

 • Suorganizuoti pirmo kurso seniūnų išvažiuojamieji mokymai.
 • Paruošti atnaujinti seniūnų nuostatai, papildyti stipendijų skyrimo kriterijais.
 • Suorganizuotos seniūnų akreditavimo sesijos pavasarį ir rudenį.
 • Suorganizuota „Žiemos akademijos" atidarymo konferencija tema „Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumas tarptautiniu mastu".
 • Suorganizuoti trijų dienų mokymai „Žiemos akademija", kuriuose vyko paskaitos ir darbo grupės socialiniais bei akademiniais klausimais.
 • Suorganizuota dviejų dienų socialinių ir akademinių sričių patirties pasidalinimo platforma „Tai, ko nepagooglinsi", kurios metu organizacijos alumnai bei kitų aukštųjų mokyklų savivaldų atstovai dalinosi gerosiomis patirtimis.

Rekomendacija

Linkiu komiteto nariams pažiūrėti į mūsų sritį plačiau ir atsigręžti bei atkreipti didesnį dėmesį į tuos, kurie pajaučia didžiausią socialinę atskirtį. Šiuo atveju turiu omenyje tarptautinius studentus bei studentus iš tam tikrų socialinių grupių, kurie kilę iš nepasiturinčių šeimų ar turi kitų sunkumų studijų procese. Šie du klausimai tampa ypač aktualūs atsižvelgiant, kad KTU tarptautinių studentų kasmet didėja, o socialinės dimensijos klausimas ypač dažnai keliamas viešojoje erdvėje. Taigi mano rekomendacija - atsižvelgti labiau į būtent šias grupes mažinant socialinę atskirtį ir skatinant bendruomeniškumą. #KartąSocasAmžiamsSocas

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ IR JŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 • Suorganizuoti projektų paraiškų pildymo mokymai gegužės 7 d., kuriuose dalyvavo tiek KTU SA, tiek kitų KTU studentiškų organizacijų nariai. Dalyvavo lektorės: Vaida Spūdytė (KTU SA alumni) ir Evelina Revuckaitė (buvusi LSS projektų vadovė).
 • KTU studentiškos organizacijos el. paštu informuotos apie projektų ataskaitų teikimo tvarką, teiktos konsultacijos.
 • Suorganizuoti projektų rašymo vakarai, siekiant FSA projektų kokybiškumo bei didesnio produktyvumo.
 • Pradėtas ruošti informacinis leidinys „Projektų pradžiamokslis” apie KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondo paraiškų ir ataskaitų pildymą.
 • Atnaujinta KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondo paraiškos forma.
 • Rudens semestro metu suorganizuoti projektų paraiškų pildymo mokymai KTU studentiškų organizacijų nariams.
 • Konsultuotos KTU studentiškos organizacijos bei FSA teikiant projektus LSS rėmimo fondui, KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondui bei teikiant paraiškas paramai pagal Kauno miesto savivaldybės programą „Iniciatyvos Kaunui".

PROJEKTŲ, JŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS PARAMOS FONDAMS

Projekto pavadinimas Gauta suma
„Vieninga KTU bendruomenė“ (KTU SO rėmimo fondui) 300€
„Pirmakursių integracijos sistema“ (KTU SO rėmimo fondui) 1 400€
„KTU SA mokymų ciklas“ (KTU SO rėmimo fondui) 1 000€
„SLC gimtadienis“ (KTU SO rėmimo fondui) 150€
„Jungtiniai Studijų programų komiteto mokymai" (LSS rėmimo fondui) 900€
„Akademinio pažangumo konkursas" (LSS rėmimo fondui) 530€
„Žiemos akademija 2017" (LSS rėmimo fondui) 794€
„Kauno miesto studentų lyga (KMSL)" (KTU SO rėmimo fondui) 500€
„Kauno miesto studentų lyga" pateiktas Kauno miesto savivaldybei pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“ 2 500€
Per metus KTU SA centrinis biuras iš projektų paramos fondų gavo 8073,76 €:
Fondas Suma
KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondas 3 350€
Lietuvos studentų sąjungos paramos fondas 2 224€
Kauno miesto savivaldybės programos „Inciatyvos Kaunui“ 2 500€
Per metus KTU SA iš projektų paramos fondų gavo 23153,88 €:
Fondas Suma
KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondas 11 380€
Lietuvos studentų sąjungos paramos fondas 3 274€
Kauno miesto savivaldybės programos „Inciatyvos Kaunui“ 8 500€
 • Paruošta projekto „SPK mokymai“ ataskaita LSS rėmimo fondui.
 • Paruošta projekto „Naktų naktis“ ataskaita LSS rėmimo fondui.
 • Paruošta projekto „Žiemos akademija 2016“ ataskaita LSS rėmimo fondui.
 • Parengta KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondo pavasario semestro finansinė ataskaita.
 • Parengta KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondo rudens semestro finansinė ataskaita.
 • Suarchyvuotos KTU studentiškų organizacijų rėmimo fondo 2016 m. projektų finansinės bei veiklos ataskaitos.

KTU SA TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS

 • Suorganizuotas Baltech priklausančių universitetų (TTU, RTU, VGTU, KTU) studentų atstovybių susitikimas Kaune spalio 13-16 d. Susitarta dėl BALTECH ambasadorių kiekvienoje studentų atstovybėje.
 • Pasirūpinta studentais, keliaujančiais į Erasmus+ projektus su KTU SA, rengti susitikimai su jais, pasirašinėtos sutartys, suorganizuotos kelionės:
  • mokymai „Competetive Competences“ Maltoje 2016 birželio 26 - liepos 4 d.
  • jaunimo mainai „Green Delivers“ Rumunijoje 2016 liepos 13-22 d.
  • jaunimo mainai „Common roots – various paths“ Lenkijoje 2016 rugsėjo 9 - 18 d.
  • jaunimo mainai „Ecology - Let's make the world a better place “Lenkijoje 2016 rugsėjo 9 - 15 d.
  • jaunimo mainai „Be An Active Citizen“ Lenkijoje lapkričio 2-7 d.
  • mokymai „Millennium: New Trends and Challenges in Human Rights Education for Youth“ gruodžio 9-16 d.
  • jaunimo mainai „Lets Mix the Voices of Europe“ Lenkijoje kovo 1-10 d.
 • Paruoštos sutartys su 11 užsienio organizacijų, teikusių Erasmus+ projektus 2016 m. balandžio 26 d. terminui.
 • Paruoštos sutartys su 13 užsienio organizacijų, teikusių Erasmus+ projektus 2016 m. spalio 4 d. terminui.
 • Paruošta 11 sutarčių su užsienio organizacijomis, teikusiomis Erasmus+ projektus 2017 m. vasario 2 d. terminui.
 • Atnaujintas KTU SA Projektai puslapis (pakeistos nuotraukos, pavadinimas, sukurtas reklaminis video).
 • Pritaikyta IAESTE tarptautinių stažuočių programa komiteto veiklai, pradėta skleisti informacija studentams, pradėtas kuruoti IAESTE Lithuania Facebook puslapis, sukurtas Dropbox aplankas, kuriame nuolat talpinami pasiūlymai studentams.
 • Suorganizuotas susitikimas-mokymai su Lenkijos IAESTE atstove Magdalena Storozenko ir IAESTE darbuotoja Olga Legacka.
 • 8 studentai nominuoti IAESTE apmokamoms stažuotėms Austrijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje bei Švedijoje. Vienas studentas priimtas stažuotis Šveicarijoje.

Rekomendacija

Didėjant tarptautinėms galimybėms informuoti bei aktyviai skatinti studentus jomis pasinaudoti, drąsiai megzti ryšius su kitų šalių jaunimo organizacijomis, ypač studentų atstovybėmis! Kadangi projektus teikia ne tik KTU SA nariai, bet ir kitų KTU studentiškų organizacijų nariai, palaikyti su jais glaudžius ryšius, efektyviai perduoti informaciją. Būtina nuosekliai ir atsakingai prižiūrėti projektų ataskaitų teikimo tvarką.

KOKYBIŠKA IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

 • Mokymų organizavimas
  • Mokymai su Ryčiu Buraču „Partizaninis marketingas. Kaip reklamuoti be biudžeto?“.
  • Animacijos mokymai Vilniuje su įmone Wide Wings Animation.
  • Suderintos 2 nemokamos vietos mokymuose „Fotografija – vienas Iš Įrankių tapti „Purpurine Karve“ ir 3 nemokamos vietos „Kaip parduoti su Facebook? Veiksmingiausios Facebook reklaminės kampanijos ir jų analizė“ .
  • Neuromarketingo mokymai.
  • Facebook'o mokymai Socialinių reikalų komitetui.
  • Kūrybiškumo mokymai studentiško gyvenimo būdo žurnalui „Njuspeipis“.
  • Bendradarbiavimo pasiūlymų kūrimo mokymai KTU Bendrabučių tarybai.
  • Photoshop mokymai.
  • Fotografijos mokymai.
  • Trikampio mokymai KTU SA nariams.

TĘSTINĖS IR KITOS VEIKLOS

 • Sukurta KTU SA istorijos knyga. Išleistas pirmas ir antras leidimai. Antrame leidime sukaupta 234 puslapių informacijos.
 • Renginių maketai, spauda ir viešinimas:
  • KTU SA Alumni sąskrydis.
  • Rugsėjo 1-osios šventė.
  • „Susidraugaukime“.
  • „Naktų naktis“.
  • „Nusimauk kelnes“.
  • Baltech susitikimas Kaune.
  • „Žiemos akademija 2017“.
  • KMSL - Kauno miesto studentų lyga.
  • „Tai, ko nepagooglinsi“.
  • „KTU SA Dėkoja“.
  • „Gera daryti Gera“.
  • Trikampio mokymai.
  • „KTU SA tavo ateičiai“.
 • Naudojant Facebook Canvas įrankį pateikta informacija apie KTU SA veiklą, studentai kviesti dalyvauti seimo rinkimuose.
 • Sukurtas pirmakursių stovyklų, TSD bendradarbiavimo, studentų sąsiuvinio, KMSL bendradarbiavimo pasiūlymai.
 • Sukurtas Socialinės savanorystės leidinys.
 • Sukurtos skaidrės pristatant KTU laisvalaikį.
 • Pradžios mentorystės reklama - 3 cover'iai, 2 filmukai, viešinti mentorių atsiliepimai.
 • Centrinės bibliotekos 24/7 veikimo akcijos viešinimas.
 • Suorganizuotas netradicinis RSV komitetas su graffiti piešimu.
 • Seniūnų akreditacijų, sertifikato suformavimas.
 • Sukurtas futbolo ketvirtfinalio event'as. Studentai kviesti stebėti rungtynes kartu su Rektoriumi.
 • Kūčių naktį vykdytos socialinės akcijos straipsnis vešojoje erdvėje.
 • Informacijos apie atviras mokymosi erdves Universitete sklaida.
 • Sausio 13-osios įvykių paminėjimo renginio „Laisvė“ sklaida ir eisenos organizavimas.
 • Viešinta studentų-senatorių veiklos ataskaita.
 • Sukurta ir viešinta KTU SA įsivertinimo anketa.
 • Informacijos apie IAESTE projektų galimybes sklaida.
 • Organizuota KTU džemperių fotosesija ir pradėta KTU džemperių užsakymų sklaida.
 • Sukurtas metinės veiklos ataskaitos 2016-2017 puslapis.

Rekomendacija

Kadangi dabartinių viešinimo kanalų efektyvumas mažėja, siūlau viešinti tik išgrynintą, vertingą informaciją, ieškoti daugiau patrauklesnių informacijos pateikimo būdų ir įvairesnių viešinimo kanalų. Būtina stengtis kurti kūrybiškus netradicinės reklamos projektus. Dėl didelės, kasmetinės organizacijos narių rotacijos reikia stengtis kuo greičiau išugdyti reikalingas RSV kompetencijas. Tam tikslui pasiekti vienų mokymų neužtenka. Reikia nuolatinio domėjimosi, ciklinių mokymų, įtraukiant ir vyresniuosius organizacijos narius. Kiekviena FSA turi ne vieną žmogų, besispecializuojantį tam tikroje RSV srityje, todėl nepamirškite, kad galite padėti vieni kitiems ir dalintis sukaupta patirtimi!

RENGINIŲ KOKYBĘ UŽTIKRINANTI SISTEMA

 • Skirtas itin didelis dėmesys renginio finansinių sąmatų rengimui, konceptui bei išpildymui.
 • Griežta renginių tinklelio priežiūra ir svarstytinų renginių detalių planų pristatymas parlamento posėdžiuose.
 • Sudarytas rudens ir pavasario renginių tinklelis.
 • Parengta renginio organizatoriaus elgesio normų renginio metu atmintinė.
 • Parengta renginio ataskaitos forma.
 • Sudaryti FSA koordinatorių veiklos planai.
 • FSA koordinatoriai konsultuoti renginių organizavimo klausimais.
 • Bendradarbiauta su KTU Koorporatyvinių ryšių biuru siekiant kelti KTU SA organizuojamų renginių kokybę.
 • Kartu su RSV ir Verslo projektų komitetais suorganizuoti „Trikampio mokymai“.

TRADICINIŲ KTU SA RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 • Suorganizuotas akademinio, šviečiamojo pobūdžio renginys „Naktų naktis“.
 • Kartu su KTU Studentų reikalų departamentu organizuota „Įvadinė savaitė“.
 • Kartu su KTU Sporto centru organizuotas renginys „Dekano taurė“.
 • Suorganizuotas renginys „ Rugsėjo 1 - oji kartu su KTU SA".
 • Suorganizuotas „Kauno miesto studentų lygos 2016“ uždarymas. Pradėtas vykdyti projektas „Kauno miesto studentų lyga 2017“.
 • Suorganizuotas 24 - asis KTU SA gimtadienis.

Rekomendacija

Besikeičiant studentų poreikiams ir didėjant renginių pasiūlai, siūlau įsivertinti esamus renginius ir juos patobulinti arba pakeisti naujais. Būtina didelį dėmesį skirti renginių finansinių sąmatų rengimui, darbų planavimui bei pagrindinės renginio idėjos gryninimui. Kantrybės ir atkaklumo prižiūrint renginių kokybę ir bandant įnešti naujovių.

BENDRADARBIAVIMAS SU LSS

 • Pagalba LSS organizuojant priėmimus į aukštąsias mokyklas nacionaliniu mastu.
 • Sudalyvauta Verslo projektų komiteto mokymuose.
 • Prisidėta prie darbų su LSP partnerystės programa.

KOMITETO NARIŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS IR VERSLUMO SKATINIMAS

 • Bendradarbiaujant su įmone zoop.lt pradėti darbai dėl KTU džemperių didelio kiekio gaminimo, siekiant, kad džemperį būtų galima įsigyti KTU studentų atstovybės platinimo vietose.
 • Suorganizuoti pirmakursių mokymai kartu su komitetu.
 • Įdiegtas CRM programa komitete.
 • Organizuoti Trikampio mokymai.
 • Kartu su RSV Įdiegta SWEEPEST į ktusa.lt. platformą.

RENGINIAI

 • KMSL'17
  • Parengtas KMSL bendradarbiavimo pasiūlymas su RSV.
  • Susitikta ir susitarta su įmonėmis, kuriose vyks KMSL rungtys.
  • Rasti prizai nugalėtojams.
 • Pirmakursių stovyklos
  • Surinkta darbo grupė, kur buvo po vieną atstovą iš FSA. Bendradarbiaujant su LSS išskirtos pagrindinės finansų paieškos sritys (finansai, maistas, gėrimai, pramogos, transportas). Aptarti kiekvienos srities potencialūs rėmėjai ir megzti kontaktai su jais.
  • Rasti rėmėjai: „Vilniaus duona“, „Kauno grūdai“, „Sodžiaus rytas" (daržovės,) „Red bull“.
 • Priėmimai
  • Darbas su priėmimais į KTU: rastos ir sukoordinuotos įmonės dėl techninių klausimų (DNB, Swedbank ir Inmedica), rasti savanoriai, rastas ir užsakytas maitinimas savanoriams, pasirūpinta LSP ir KTU SA zona.
 • Naktų naktis
  • Surasti rėmėjai renginiui „Naktų naktis'16“.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS SAVIVALDOMIS, ORGANIZACIJOMIS IR KTU

 • Pagalba SRD organizuojant KTU dviračių žygį.
 • Pagalba SRD renginio „Įvadinė savaitė“ metu ir darbas su įmonėmis prieš renginį.
 • Vesti mokymai doktorantų draugijai, bendrabučių tarybai, SLC komandai.
 • Pagalba studentiško gyvenimo būdo žurnalui „Njuspeipis“ ieškant marketingo specialisto.
 • Pagalba ieškant rėmėjų TSD vakarinei ir dieninei dalims.
 • Susitikimas su „URMU" dėl TSD.

TĘSTINĖS VEIKLOS

 • Administruojamas plakatų kabinimas fakultetuose.
 • Nuolatos tikrinamos sutartys.
 • Aptartos galimos įmonės nuolaidoms KTU studentams.
 • Ilgalaikė sutartis su „ORIXO“;, „Sweepest“, "OTI OTI".
 • Bendrauta su įmonėmis/organizacijomis: SEB, WE GO, ARV-auto, Holz riva (ormaišiai), ROMUVA, „Donut LAB“ , STIKLITA, DNB, American pizza, „Kartlandas", Berlino Bistro, Impuls, „Kauno grūdai“;, „Galley Group", „SeoHelis“, partizanas.lt.
 • Pradėta ieškoti rėmėjo konkursui „Versli pirmakursio idėja“.
 • Surasti prizai aktyviausios grupės konkurso nugalėtojams, darbai buvo paskirstyti kiekvienai FSA.

Rekomendacija

Atsirandant verslo sektoriaus pasyvumui investuojant į studentiškų organizacijų idėjas, didėjant renginių finansiniams kaštams siūlyčiau FSA bendradarbiauti tarpusavyje ir kartu ieškoti finansinių partnerių didžiausiems projektams. Norint išlikti finansiškai stabilia organizacija siūlyčiau diversifikuoti lėšas, ieškoti naujų paramos ar bendradarbiavimo būdų, kurti paslaugas kurios atneštų piniginių lėšų. Tad linkiu būti inovatyviems, drąsiems ir kupiniems entuziazmo kurti ir keisti! #vip

KTU SA VIENINGUMO KŪRIMAS

 • Suorganizuotas neformalus KTU SA vakaras „Susidraugaukime", kurio metu visos fakultetinės atstovybės dalyvavo orientacinėse varžybose ir „vėliavų" žaidime.
 • Suorganizuoti 2 neformalūs susitikimai su komiteto nariais, kurie buvo skirti skatinti komiteto vieningumą bei dalintis gerąja komiteto narių patirtimi.
 • Surinkta informacija iš visų buvusių KTU SA prezidentų ir pirmininkų apie svarbiausius KTU SA įvykius, nuo atstovybės įsikūrimo pradžios iki šių dienų ir parašyta knyga „KTU SA istorija". Vėliau knyga buvo papildyta ir buvo išleistas antrasis leidimas.
 • Suorganizuotas vasaros Alumni sąskrydis. Po renginio surinkti atsiliepimai iš dalyvių, informacija susisteminta ir palikta ateinančiai kartai.
 • Sukoordinuotas „KTU SA Dėkoja“ padėkos vakaras, skirtas pagerbti labiausiai nusipelniusiems KTU SA nariams.
 • Suorganizuotas „Komitetų komitetas", kurio metu buvo rodomi video pristatantys FSA veiklas ir žmones, skirti geriau pažinti kiekvieną FSA ir centrinį biurą.

NAUJŲ INICIATYVŲ, SKATINANČIŲ BENDRUMĄ IR TOBULĖJIMĄ, INTEGRAVIMAS Į JAU ESAMĄ KTU SA VEIKLĄ

 • Sukoordinuotos 2 diskusijos pavadinimu „Nusimauk kelnes" su buvusiais KTU SA prezidentais. Jų metu buvo plačiau gilintasi į KTU SA istoriją, tuometines problemas ir jų sprendimus.
 • Įvykdyta nauja iniciatyva „CSA praktika" pavasario ir rudens semestrų metu. Jos metu buvo atrinkti labiausiai motyvuoti atstovybės nariai, kurie savaitę laiko tapo centrinio biuro koordinatorių dešiniąja ranka. Dalyvaudami įvairiuose susitikimuose ir vykdydami jiems paskirtas užduotis nariai turėjo galimybę artimiau susipažinti su centrinio biuro vykdoma veikla.
 • Organizuota diskusija su pirmininkais ir žmogiškųjų išteklių komiteto nariais dėl FSA narių įvaizdžio svarbos ir formuojamo vertybių pagrindo priimant pirmakursius.
 • Bendradarbiaujant su RSV komitetu, suorganizuotos ir laimėtos varžybos tarp ŽIK ir RSV komitetų narių, kurių metu buvo varžomasi pateikiant originaliausias bei kokybiškiausias idėjas alumnų padėkoms
 • Surengtos pirmakursių varžybos renkant geriausią, arčiausią bei mažiausiai finansų reikalaujančią sodybą mokymams. Po jų informacija buvo susisteminta ir palikta bendram naudojimui ateities kartoms.
 • Išrinkti ir apdovanoti patys aktyviausi ir kompetentingiausi metų kiekvienos srities atstovai.

KTU SA NARIAI YRA MOTYVUOTI IR TURI PAKANKAMAI KOMPETENCIJŲ VEIKLOMS VYKDYTI

 • Po vykdytos apklausos tarp centrinio biuro bei naujai išrinktų FSA pirmininkų, surasti 8 mentoriai centrinio biuro komandai bei 4 FSA pirmininkams.
 • Įvykdyti individualūs susitikimai su 38 ŽIK komiteto nariais. Jų metu nariai išsikėlė tikslus, dalinosi idėjomis siekiant tobulinti komiteto veiklą, sprendė problemas kylančias FSA viduje.
 • Suorganizuoti komandinio darbo mokymai centrinio biuro komandai (lekt. organizacija „EFEKTAS“).
 • Vykdyti viešojo kalbėjimo mokymai ŽIK nariams (lekt. Meda Adrijauskienė).
 • Vykdytas patirties pasidalijimas apie ŽIK veiklą (lekt. Justas Sabonis).
 • Suorganizuoti „Kūno kalbos“ mokymai ŽIK nariams (lekt. Donatas Smailys).
 • Vykdyti mokymai „Tobulas komitetas" centrinio biuro komandai (lekt. Julija Stanaitytė, Tadas Spundzevičius).
 • Organizuotas „Telesoft" įmonės žmogiškųjų išteklių vadovo patirties pasidalinimas su komiteto nariais. (vadovė- Inga Rana).
 • Organizuoti „Kūrybiškumo mokymai" ŽIK ir RSV komitetų nariams (lekt. Viktorija Aprimaitė).
 • Organizuoti „Pirmakursių mokymai“.
 • Organizuota konferencija pirmakursiams „KTU SA tavo ateičiai". (lekt. Monika Simaškaitė, diskusijos dalyviai: Povilas Verbyla, Vaida Godvišaitė-Čepkauskienė, Liudas Ubarevičius, Greta Stupelytė).
 • Organizuoti išvažiuojamieji trijų dienų „Pirmininkų mokymai" (lekt.: Justinas Petkus, Andrius Zalitis, Kristina Ukvalbergienė, Jurgita Vizgirdaitė, Andrius Uždanavičius, Vytautas Šulcas, diskusijos dalyviai: Edvardas Padegimas, Rimvydas Gulbinas, Rolandas Medvedevas, Andrius Bareiša, Tadas Spundzevičius).
 • Dalyvauta tarptautiniuose mokymuose „Training of trainers". Po jų pasidalinta gauta informacija bei vesti mokymai ŽIK komitetui: „Mokymai, kaip vesti mokymus".
 • Vykdyti periodiniai susitikimai alumni nariais.
 • Kartu su koordinatoriais paruošti veiklos planai rudens ir dviems pavasario semestrams. Pasibaigus semestrui buvo atliekamos peržiūros įvykdytos ir neįvykdytos veiklos, teikiamos konsultacijos koordinatoriams, kaip galima tobulinti ŽIK veiklą fakultetinėse atstovybėse.
 • Išsiųsti ir paruošti 5 komiteto atstovai vesti mokymų apie tolygų darbų paskirstymą, komandinį darbą, komandos valdymą.
 • Įvykdytas trijų dienų projektas GRANDŽIK, į kurį kelti kompetencijų ir pasidalinti patirtimi suvažiavo ŽIK atstovai iš visos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių (lekt. Kamilė Lodaitė, Milda Matulevičiūtė, Edvardas Padegimas, Mindaugas Reinikis).
 • Organizuotas tarpatstovybinis mokymų vedimo maratonas, kuriame ŽIK nariai mokėsi vesti mokymus vieni kitiems.
 • Sudarytas psichologinių filmų, knygų ir internetinių puslapių sąrašas, skirtas kelti kompetencijas kiekvienam ŽIK nariui.

KITA

 • Suorganizuota pirmoji centrinio biuro išvyka.
 • Vesti mokymai: Doktorantų draugijai apie komandinį darbą, organizacijos misiją (2 kartus); Bendrabučių tarybai apie komandos valdymą ir darbų delegavimą; KTU organizacijai „Nemunas“ apie komunikaciją, veiklų planavimą, komandinį darbą; Fakultetinei studentų atstovybei ESA apie pasitikėjimą.
 • Sudarytos visų FSA narių pasiskirstymo struktūrinės schemos. Vėliau, atsižvelgiant į jas, buvo stebimas narių skaičiaus pokytis, nukreipiami nariai į tuos komitetus, kuriuose labiausiai trūko žmonių, imtasi priemonių su neaktyviais atstovybės nariais.
 • Sudaryta pusmečio veiklos vertinimo analizė ir jos rezultatai pristatyti komiteto nariams. Atsižvelgiant į rezultatus, buvo vykdomos 3 naujos iniciatyvos.

Rekomendacija

Mažėjant stojančiųjų į aukštąsias mokyklas studentų skaičiui, siūlau labiau orientuotis ne tik į narių pritraukimą, bet ir į kokybišką žmogiškųjų išteklių paskirstymą. Rūpinantis narių kompetencijomis, būtina ne tik stengtis kelti jas kryptingai visiems KTU SA nariams, bet skirti daugiau dėmesio trečio ir ketvirto kurso organizacijos narių išlaikymui bei patirties perdavimui. To siekiant, linkiu nebijoti naujų iniciatyvų bei pokyčių.
#žik4life

TĘSTINĖS VEIKLOS

 • Sutvarkytos visos šių metų sąskaitos faktūros, padarytos ataskaitos bei nurašymo aktai ir perduota buhalterei.
 • Išrašomos sąskaitos faktūros ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.
 • Dalyvauta susitikimuose su KTU SA prezidentu ir verslo projektų koordinatoriumi finansų klausimais.
 • Ruošiami, tvarkomi, tikrinami ir rūšiuojami dokumentai.
 • Parengtos prezidento rekomendacijos Universiteto talento stipendijoms gauti.

ADMINISTRATORIŲ PAREIGYBĖS

 • Išsigrynintos administratorių pareigybės ir teisės, kartu su fakultetinių atstovybių administratoriais.

PIRMININKAI IR ADMINISTRATORĖS IŠMANO SU FSA VEIKLA SUSIJUSIUS TEISINIUS DOKUMENTUS

 • Konsultuojami fakultetinių atstovybių bei organizacijų nariai sąskaitų faktūrų, prašymų ir sutarčių rengimo klausimais.
 • Pradėtas ruošti kitoks projektų finansinių ataskaitų šablonas.

Rekomendacija

Būtina glaudžiai bendradarbiauti su Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatoriumi, KTU SA buhaltere bei KTU organizacijomis siekiant kokybiškesnio sąskaitų faktūrų administravimo. Rekomenduotina įvesti elektroninę sąskaitų - faktūrų stebėjimo sistemą. Taip pat, nuosekliai vykdyti administratorių ir pirmininkų konsultacijas įstatų, dokumentų rengimo klausimais, vykdyti didesnę dokumentų srautų valdymo kontrolę.

PASLAUGŲ KOKYBĖS KĖLIMAS

 • Siekiant kelti SLC komandos bendrąsias kompetencijas suorganizuoti mokymai, kurių tikslas supažindinti su KTU SLC vykdoma veikla, susipažinti su SLC istorija ir sustiprinti komandos narių tarpusavio ryšį
 • Suorganizuota atranka į SLC komandą
 • Suorganizuoti susitikimai su CSA verslo projektų bei laisvalaikio ir kultūros koordinatoriais, kurie supažindino komandą su rėmėjų paieškos ir renginių organizavimo pagrindais.
 • Užbaigta ir susisteminta studentų laisvalaikio centro vidaus poreikio ir kokybės apklausa.
 • Sukurtos ir KTU SA parlamento patvirtintos SLC vidaus tvarkos taisyklės.

SLC - VEIKLŲ INKUBATORIUS

 • Suorganizuotas sezono uždarymo piknikas;
 • Suorganizuotas renginio Įvadinės savaitė piknikas;
 • Suorganizuotas SLC gimtadienis;
 • Suorganizuotas teminis vakaras „Spooky night“ Halloween'o tematika;
 • Nuo Balandžio mėnesio iki Spalio vidurio SLC įvyko 30 renginių iš kurių 6 buvo organizuojami SLC komandos;
 • Suorganizuotas „Yu-Gi-Oh“ kortų turnyras
 • Parašytas projektas dėl SLC gimtadienio;
 • Rastas rėmėjas „World of Games“

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

 • Įrengti roletai stalo teniso patalpoje.
 • Pilnai paruoštas televizorius skirtas informacinei sklaidai.
 • Vykdomos reguliarios patalpų dezinfekcijos nuo vabzdžių.
 • Nupirkta: nauja garso aparatūra, kilimas, stalai mokymuisi, stalo futbolo stalas.

SLC FIRMINIO STILIAUS ATNAUJINIMAS

 • Pateiktas straipsnis apie SLC studentiškam žurnalui „Njuspeipis" rugsėjo mėnesio numeriui.
 • Pakeistas SLC logotipas.
 • Pradėta aktyviai naudotis: Instagram,socialiniu tinklu SLC populiarinimo tikslais.
 • Padaryti SLC komandos džemperiai su atnaujintu SLC logotipu.

Rekomendacija

Norint sukurti malonią aplinką kitiems reikia pradėti nuo žmonių, kurie kurs tą aplinką: kelti komandos bendrąsias ir asmenines kompetencijas, skatinti susipažinti su KTU SA ir kitų organizacijų veikla bei nebijoti eksperimentuoti įvairiausiose srityse. Negalima leisti užsistovėti vietoje - studentų poreikis praleisti savo laisvą laiką sparčiai keičiasi, todėl nereikėtų prisirišti prie tradicijų, o būti inovatyviems ir siūlyti studentams tai, apie ką jie dar nebūtų susimastę keletą metų į priekį.

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO ADMINISTRAVIMAS

 • Nuo 2016 m. Balandžio 1d, iki 2017 m. Kovo 1 d. KTU studentams buvo išduota 2597 studento pažymėjimai, iš kurių:
  Išduota 1 metams: 150;
  Išduota 2 metams: 634;
  Išduota 3 metams: 68;
  Išduota 4 metams: 1705;
  Išduota 5 metams: 17;
  Išduota 6 metams: 22.
 • Studentai konsultuoti LSP klausimais.
 • Administruotas lsp@ktusa.lt paštas.
 • Prieš pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų priėmimus kartu su Ryšių su visuomene komitetu buvo paviešintas LSP užsisakymo pradžiamokslis.

Rekomendacija

Norint užtikrinti, kad kiekvienas į centrinę studentų atstovybę užėjęs studentas gautų jam reikalingą informaciją apie Lietuvos studento pažymėjimą, svarbiausias darbas naujam koordinatoriui turi būti kiekvieną centrinės studentų atstovybės narį supažindinti su problemomis, su kuriomis studentai gali susidurti norėdami užsisakyti naują pažymėjimą ar grąžinti senąjį. Svarbu, prieš kiekvienus naujų studentų priėmimus, pasiruošti ir paviešinti LSP užsisakymo pradžiamokslį.

TEGUL JUMS RŪPI TAIP,
KAIP MUMS VISADA RŪPĖS...